Sars-cov-2

Protokol izobraževanja na daljavo

Protokol o uporabi zaščitne maske

Protokol samotestiranja učencev

PRAVILA IN ORGANIZACIJSKI UKREPI ZA PREPREČEVANJE   ŠIRJENJA OKUŽBE S SARS-COV-2

ŠOLSKO LETO 2021/22 OŠ SIMONA JENKA, SMLEDNIK

Dopolnitev protokola z dne 25.2.2022

Prejeli smo dopis s strani MIZŠ Številka: 6030-2/2022/30 z datumom 20.2. 2022 glede izvajanja pouka v naslednjem tednu. Povzet je po odloku zapisanem v Uradnem listu Republike Slovenije št. 22/22 z dne 19. 2. 2022.  Odlok je začel veljati v ponedeljek, 21. 2.  2022. 

Za področje vzgoje in izobraževanja so poglavitne naslednje novosti:

 • opušča se ugotavljanje izpolnjevanja pogoja preboleli, cepljeni in testirani (PCT),
 • ukinja se samotestiranje v šolah, tako za zaposlene kot tudi za učence. 

V veljavi še vedno ostajajo nekateri ukrepi, ki so potrebni za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, in se z njimi zagotavlja varno učno okolje. Ti ukrepi so:

 • higienski (umivanje rok, razkuževanje prostorov, zračenje prostorov) in se izvajajo enako kot do sedaj.
 • Vzdrževanje varnostne razdalje med osebami, še posebno, če se ne uporabljajo zaščitne maske.  
 • Uporaba zaščitne maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 ali maske tipa FFP3 (v nadaljnjem besedilu: zaščitna maska) je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. V šolah to pomeni, da učenci in zaposleni obvezno uporabljajo zaščitno masko praviloma pri vseh oblikah izvajanja pouka in drugih dejavnosti znotraj šolskega prostora (izjeme so določene v 12. členu odloka) in tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje vsaj 1,5 metra. Če učenec ne uporablja zaščitne maske, se mu v prostoru, kjer se izvaja pouk ali druga dejavnost šole, zagotovi varnostna razdalja 1,5 m.

Še nadalje ni obvezna uporaba zaščitne maske za: 

 • osebe, ki izvajajo športno vadbo,
 • osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena,
 • učence pri pouku športne vzgoje in pouku športa.

V Smledniku, 25. 2. 2022                                                 Zapisala: Marija Borčnik

Dopolnitev protokola z dne 7.2.2022

MIZŠ nam je v zadnji okrožnici poslalo Spremembo odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, datum:1.2.2022, številka okrožnice 6030-2/2022/20

Spremembe so naslednje:

1. Za potrditev koronavirusne okužbe je dovolj pozitiven izvid hitrega antigenskega testa (test HAG). Testiranja s testom PCR se je treba udeležiti le, če  tako presodi zdravnik.

2. Če je rezultat testiranja s testom HAG za samotestiranje pozitiven, se učenec/ka najpozneje v 24 urah po odvzemu brisa s testom HAG za samotestiranje udeleži testiranja s testom HSG, umakne se v samoizolacijo in upošteva navodila NIJZ.

3. Če je izvid HAG-testa negativen in je učenec/ka brez znakov okužbe, nadaljnje ukrepanje ni potrebno.

4. Če je izvid HAG-testa negativen, učenec/ka pa ima znake okužbe dihal, ki so 72 ur od odvzema brisa s testom HAG še vedno prisotni, se mora v roku 24 ur ponovno udeležiti testiranja s HAG-testom.

5. Doslej je odlok določal uporabo kirurške maske ali maske tipa FFP2, po novem pa je obvezna uporaba kirurške maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 ali maske tipa FFP3.

V Protokolu za  samotestiranje učencev, ki ga je pripravilo Ministrstvo za zdravje, ni bistvenih sprememb, zato ga ne bomo spreminjali in dopolnjevali.

Nekaj novosti je na področju karanten oz. izolacij:

1. Učenci  ob posamezni potrjeni okužbi s SARS-CoV-2 v oddelku ne gredo v karanteno na domu. To velja le za karanteno na domu, ki je posledica visokorizičnega stika v VIZ.

2. Ob potrjeni okužbi s SARS-CoV-2 v oddelku se izvaja vsakodnevno samotestiranje učencev v takem oddelku za čas trajanja predvidene 7-dnevne karantene na domu.

3. Vsakodnevno samotestiranje se uvede tudi, če je v oddelku v času svoje kužnosti poučeval zaposleni v VIZ s potrjeno okužbo, ki je bil skupaj z učenci v učilnici več kot 15 minut.

4. V primeru, da je zadnji dan predvidene 7-dnevne karantene na domu čez vikend ali dela prost dan, predlagamo, da se zadnje samotestiranje za obdobje vsakodnevnega samotestiranja izvede prvi dan po vikendu oz. prostem dnevu. V primeru pojava nadaljnjih okužb v oddelku, starše obvesti razrednik/čarka o novem obdobju vsakodnevnega samotestiranja v šoli.

5. V primeru, da je v oddelku potrjena okužba pri ≥ 30 % učencih znotraj 14 dni, se v karanteno na domu napoti celoten oddelek. Razredniki natačno vodijo evidenco svojega oddelka. Obvestilo o karanteni pripravita ravnatelj Marko Valenčič in pomočnica Marija Borčnik.

V Smledniku, 7.2.2022                                                                             

Marija Borčnik                                                                      

Dopolnitev protokola z dne 19.1.2022

Dopolnjen protokol samotestiranja učencev Ministrstvo za zdravje, 187-39972020/287

Dopolnitev ukrepov 187-399/2020/290

V Smledniku, 25.1.2022, zapisala Marija Borčnik

Dopolnitev ukrepov:

 1. Po navodilih inšpektorice MIZŠ, je šola v času pouka (od 8.30 do 13.00) zaprta. Vrata za učence, ki imajo pouk preduro so odprta od 7.30 do 7.45, od 8.20 do 8.35 za učence, ki imajo pouk 1. šolsko uro.
 2. Za vse obiskovalce veljajo navodila zapisana na treh vhodnih vratih.
 3. Naloga dežurnega učenca/učenke je, da se odzove na obiskovalce in v primeru njihovega prihoda obvesti tajništvo šole. Vstop v šolo je v skladu s trenutno veljavnim odlokom možen s PCT pogojem in masko.
 4. Delavci šole, ki zapuščajo šolski prostor v času pouka, vhodna vrata za seboj zaklepajo.

V Smledniku, 7.1.2022 zapisala: Marija Borčnik

DOPOLNITVE TEH PRIPOROČIL DODAJAMO V COVID POROČILA v Teamse. Vse pedagoške delavce šole tedensko obveščamo o vseh spremembah in dopolnitvah sprejetih odlokov in z okrožnicami po e pošti in v skupne dokumente za organizacijo sestanka učiteljskega zbora.

Pomembnejše dopolnitve so:

 1. Obvezno samotestiranje delavcev šole 3x tedensko. Delavci se samotestirajo: ponedeljek, sreda in petek. Teste dobijo v šoli pri pomočnici ravnatelja v petkih za 14 dni.
 2. Delavci, ki se morajo samotestirati, se vsak ponedeljek podpišejo v ustrezni dokument. Hrani se pri pomočnici ravnatelja, M. Borčnik.
 3. Delavec je dolžan ob morebitni okužbi takoj poklicati ravnatelja Marka Valenčiča in pomočnico ravnatelja Marijo Bočnik. Nadaljnji ukrepi so odvisni od odloka, ki v tistem času velja.
 4. Samotestianje učencev, ki je (bo) prišlo v veljavo z odlokom, 17. 11. 2021 je zapisano v posebnem dokumentu, ki je priloga teh priporočil. Prejeli so ga vsi pedagoški delavci šole in starši.

V Smledniku, 12.11.2021                                                               zapisala Marija Borčnik

UVOD

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je v drugi polovici avgusta 2021 odločilo, da se vzgojno-izobraževalni proces za učence od 1. do 9. razreda začne po modelu B.

Z okrožnico MIZŠ, ki nam je bila posredovana 31.8. smo dobili podrobna navodila za delo in organizacijo dejavnosti v šoli. Ker se spreminja epidemiološka slika dnevno, nam bodo tedensko priporočila ali pa tudi odloke pošiljali  in jih bomo morali v teh naših pravilih tudi spreminjati in dopolnjevati.

Letos imamo v  okolici šole gradbišče, zato imamo v teh mesecih še posebna navodila glede varnosti, pa tudi omejitve določenih dejavnosti, predvsem izvajanja športne vzgoje, uporaba igral na igrišču in parkirnih prostorih.

Obvezni in razširjeni program bosta potekala v normativno  določenih oddelkih oziroma skupinah, ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov za preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2, ki jih je pripravil  in objavil NIJZ.

Učenci so pri pouku v matičnih učilnicah, kjer ostajajo v mehurčkih. Razporeditev učilnic za mesec september:(učilnice menjamo mesečno in je razpored napisan v teamsih-covid)

RazredMatična učilnica
1a1a
1b1b
2a2a (bivša igralnica)
2b2b
3a3a
3b3b
4a4a (srednja telovadnica)
4bPomožna učilnica, stopnice
5aPritličje, bivša učilnica GUM
5bRačunalniška učilnica
  
6aUčilnica SLO
6bUčilnica TJA
7aUčilnica TEH
7bUčilnica GOS
8aUčilnica TIT (klet)
8bUčilnica GEO
9aUčilnica NAR
9bUčilnica MAT

Individualna in skupinska učna pomoč ter dodatna strokovna pomoč se izvaja ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov. 

Interesne dejavnosti, ki jih izvajajo učitelji in zunanji mentorji, se bodo začele izvajati, če bodo to dopuščale trenutne razmere ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov, ki jih je pripravil  in objavil NIJZ. Učenci se bodo na te dejavnosti prijavili v drugem tednu v septembru. Ure, ki se odvijajo v času PB, se bodo začele takoj po prijavah.

Že takoj v druge in tretjem tednu septembra bomo izpeljali plavalna tečaja za učence drugih in tretjih razredov. Prav tako bo v septembru in kasneje v oktobru organiziran

praktični del prometne vzgoje za kolesarski izpit.  

Na vseh vhodih v šolo so objavljene infografike  in druga priporočila, prav tako so obešena na vidnih mestih v učilnicah. Na uvodnih urah in razrednih urah so učitelji z učenci obnovili priporočila  in navodila o ravnanju pred okužbami.

Osnovno vodilo ostaja, da v šolo pridejo samo zdravi otroci oziroma zaposleni. Vsi, ki vstopajo v šolski prostor, morajo upoštevati predpisani načrt. Pomembno je, da so vsi udeleženci seznanjeni s simptomi in znaki bolezni Covid-19 in ob pojavu simptomov in znakov ustrezno ukrepajo.

Ministrica je 30. 8. 2021 sprejela sklep, na podlagi katerega se bo izobraževanje izvajalo na daljavo v naslednjih primerih:

 • začasne omejitve ali prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja,
 • epidemiološkim ukrepom prilagojene organizacije izobraževalnega dela (izmenski pouk,…),
 • ugotovitve pristojnega inšpektorata, da zavod ne izpolnjuje predpisanih ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19 ali
 • napotitve posameznih oddelkov v karanteno.

V največji meri je potrebno med učenci in zaposlenimi upoštevati medsebojno razdaljo.  Še posebej tam, kjer se srečujejo učenci, ki ne pripadajo istemu oddelku (pri vstopu in izstopu v šolo, v jedilnici, na hodniku, …)

Zelo pomembna za omejevanje širjenja virusa  je higiena kihanja in kašljanja.

Prav tako je zelo pomembna higiena rok (umivanje, razkuževanje) in izogibanje dotikanju obraza z nečistimi rokami. V vsakem razredu je za ta namen pripravljeno razkužilo in brisačke.

Potrebno je upoštevati priporočila glede temeljitega zračenja prostorov. V učilnicah in ostalih prostorih to storimo večkrat na dan (med odmori) in tudi pred poukom. Reditelji poskrbijo, da so razredi res prezračeni, še posebej v času, ko jih ni v razredu in imajo športno vzgojo.

Ob mesečni menjavi učilnic, čistilke poskrbijo, da so vsi prostori prezračeni z ionizatorjem. V zbornici, kjer se menja večje število učiteljev, se ionizator uporablja tedensko.

Tudi sodelovanje s starši je treba prilagoditi razmeram in ukrepom.

Starši in druge osebe starejše Od 15 let, Iahko vstopajo v šolo le, če izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT).

Izjema so starši in druge osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka v l ., 2. ali 3. razred, saj zanje izjemoma ne velja pogoj PCT. Obvezno pa je nošenje zaščitne maske in upoštevanje vseh drugih preventivnih ukrepov.

Za vse druge prihode staršev v šolo (na govorilne ure in roditeljske sestanke) pa velja vselej tudi pogoj PCT.

Ob sumu ali potrjenem primeru okužbe z virusom SARS-CoV-2 ravnatelj Marko Valenčič oziroma pomočnica Marija Borčnik, obvesti prepoznane kontakte učenca  in spremlja epidemiološko situacijo v skladu z navodili NIJZ.

Protokol za šolsko leto 2021/22 se od lanskega protokola razlikuje v tem, da vodstvo VIZ ne priporoča karanten na domu, ampak seznam visokorizičnih kontaktov posreduje na   NIJZ (nov namenski elektronski naslov), kjer izvedejo nadaljnje postopke (napotitev v karanteno, pošiljanje navodil). Protokol za šolsko leto 2021/22 je usklajen z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.

V skladu s priporočili zdravstvene stroke učitelji in vsi drugi zaposleni nosijo ves čas zaščitne maske, saj se šola šteje za zaprt javni prostor in je nošenje mask, razen za izjeme, obvezno. 

Z okrožnico MIZŠ številka 603-1/2021/71 z dne 24. 8. 2021 učenci do vključno 5. razreda uporabljajo maske v skupnih prostorih šole. V učilnicah omenjeni učenci mask ne uporabljajo. Nova okrožnica MIZŠ številka 603-1/2021/96

Za učence od 1. do 9. razreda je uporaba mask obvezna v skupnih prostorih šole in tudi znotraj učilnic.

Nošenje maske ni potrebno pri pouku športa in za vse govornike v zaprtih javnih prostorih, če je zagotovljena medsebojna razdalja vsaj 2 metra.

Maske so obvezne tudi za starše oziroma skrbnike, ki pridejo iskat otroka in ga čakajo  pred vhodom v šolo, če ni mogoče zagotoviti 1,5 metra medsebojne razdalje.

Starši pridobivajo informacije od vodstva šole, razrednikov in drugih učiteljev preko aplikacije Lo.Polis, po elektronski pošti in preko MS Teams-ov. Vse potrebne informacije bodo sproti objavljene tudi na šolski spletni strani.  

PREDVIDENI UKREPI ZA IZVAJANJE POUKA 

Učenci so ves čas pouka v matičnih učilnicah. V razredu, če je le mogoče, upoštevamo pri razporeditvi miz in stolov ustrezno varnostno razdaljo. Nekaj težav pri razporeditvi imamo v spodnji učilnici TIT zaradi prostorske stiske.

Učenci v učilnicah sedijo na določenih mestih. Sedežni red se mora ohranjati ves čas trajanja ukrepov. Učitelj opozarja učence na ustrezno higieno in ustrezno medsebojno razdaljo. 

Redni pouk, dopolnilni in dodatni pouk, ure DSP in IUP ter ostale dejavnosti potekajo po urniku. Prav tako se izvaja pouk izbirnih predmetov in pouk neobveznih izbirnih predmetov.

Pouk športa se bo izvajal, če bodo le dopuščali vremenski pogoji, pretežno na zunanjih površinah. V času gradnje prizidka, nimamo ustreznih garderob: učenci se preoblačijo v razredu, učenke pa v WC prostorih.

Računalnik v posamezni učilnici lahko uporablja izključno učitelj.

Učenci naj v šolo prinašajo le tiste pripomočke in predmete, ki jih naroči učitelj. V šolo

naj mlajši učenci ne nosijo osebnih predmetov ali igrač.

ORGANIZACIJA JV IN OPB

Za učence je organizirano jutranje varstvo, jutranje varstvo vozačev in podaljšano bivanje (PB).  

Jutranje varstvo (JV) je organizirano za učence 1. razredov od 6.30 dalje v učilnici 1a razreda. Varstvo vozačev imamo v spodnji avli oziroma v učilnici 5a razreda.

Namenjeno samo tistim učencem, ki nimajo možnosti drugega prihoda v šolo z avtobusom. Učenci, ki ne potrebujejo prevoza s šolskim avtobusom, naj prihajajo v šolo  peš, s kolesom oziroma jih pripeljejo straši 10 minut pred poukom.  

V učilnicah in prostorih, kjer se izvaja JV in JVV je potrebno zagotoviti varnostno razdaljo in poskrbeti za prezračevanje. Kjer  je skupina heterogena, učenci, nosijo maske.  

PB se izvaja  vsak dan od 12.10 oziroma od  13.00 dalje, glede na urnike razredov.  Izvaja se v normativnih skupinah v izbranih učilnicah. V primeru združevanja v heterogene skupine, učenci nosijo maske. PB se zaključi ob 16.25. V primeru, da ostane po 16. uri manjša skupina učencev, se lahko združijo ob upoštevanju vseh ukrepov in priporočil. 

Zaradi organizacijskih težav podaljšanega bivanja, predlagamo, da starejši učenci, če doma seveda obstaja ta možnost, takoj po kosilu odhajajo domov. 

Pouku je  prilagojen tudi vozni red šolskega avtobusa. Vozni red avtobusov ostaja tak, kot je bil v lanskem šolskem letu. 

Na avtobusu so učenci različnih starostnih skupin, zato morajo učenci nositi maske.  Maske zagotovijo starši učencev vozačev. Učenci morajo dosledno upoštevati navodila, ki so nalepljena v avtobusih.

PREDVIDENI UKREPI PRI GIBANJU V ŠOLI

Vstop v šolo poteka skozi naslednje vhode: 

 • vhod v 1 triado: učenci 1.2 in 3 razredov,
 • stranski (službeni) vhod  – učenci od 4. do 6. razreda,
 • glavni vhod – učenci od 7. do 9. razreda.

Učenci si morajo pred vstopom v šolo razkužiti roke. Stojalo  z razkužilom je postavljeno ob vseh vhodih v šolo.

V šolo vstopajo samo učenci in zaposleni. Ob vstopu v šolo si razkužijo roke in odidejo do garderobe. Na hodniku pred  garderobo morajo učenci upoštevati varnostno razdaljo. V garderobah oziroma avli se učenci preobujejo in v notranjosti šole nosijo copate.  

Učenci, ki imajo pouk preduro, po prihodu v šolo odidejo v z urnikom določene učilnice. 

Učenci naj v šolo prihajajo največ 10 minut pred začetkom pouka. 

Starši pospremijo mlajše otroke do vhodnih vrat. Učiteljice 1 razredov počakajo učence pred vhodom v šolo. V izjemnih primerih je dovoljeno  pospremiti otroka do  prostora pred učilnico. Pri tem morajo obvezno nositi maske in si pred vstopom v šolo razkužiti roke.  

Učenci posamične učilnice uporabljajo tiste toaletne prostore, ki so dotični učilnici najbližje. 

Vrata učilnic so lahko pred začetkom pouka odprta, da je dotikov kljuke s strani vstopajočih čim manj. Dopoldanska čistilka oziroma učitelj, ki vstopa prvi v učilnico, deset minut pred pričetkom pouka temeljito prezrači učilnico. Za zračenje v učilnici  poskrbi učitelj tudi med vsakim odmorom. 

Za razkuževanje kljuk in omaric skrbi čistilka v dopoldanski izmeni.

Dnevni vstop v šolo je dovoljen izključno učencem in zaposlenim šole. Zaposleni vstopajo v šolo in iz nje skozi stranski  ali glavni vhod. Ob vstopu si razkužijo roke z razkužilom, ki je tam na voljo. Ob vstopu v šolske prostore morajo vsi zaposleni nositi zaščitne maske. 

Druge osebe lahko v dopoldanskem času vstopajo v šolo le skozi glavni vhod  in ob uporabi zaščitne maske, ki si jo vsaka oseba priskrbi sama. Po Odloku o določitvi pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu morajo vse osebe starejše od 15 let izpolnjevati pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranje. Izjema so starši učencev 1. triletja, ki otroke zgolj pripeljejo v šolo ali odpeljejo iz šole. Ob vstopu v šolo se vstopajoči razkužijo z razkužilom, ki je na voljo na mizi dežurnega učenca pri glavnem vhodu in se tudi obvezno vpišejo v seznam. Šola bo vodila evidenco zunanjih obiskovalcev šole. 

Učenci odhajajo po pouku domov in se ne zadržujejo v šolskih prostorih. Zadrževanje v šoli ali njeni okolici ni dovoljeno.  Ob odhodu k garderobnim omaricam in izhodu iz šole se učenci držijo že znanih ukrepov (razdalja, razkuževanje rok). 

Starši učencev, ki so v podaljšanem bivanju,  počakajo zunaj pred  šolo (pri izhodih).  Na vratih šole so na kartonih napisani razredi in prostori, kje se učenci nahajajo. Svoje otroke pokličejo na domofon, kjer njihov klic prejme učitelj v PB. Tudi ostali spremljevalci počakajo otroke zunaj pred dogovorjenimi vhodi. Vstop v šolo ni dovoljen brez dogovora. Upoštevati je treba navodila na vratih šole in navodila učiteljev PB.

PREDVIDENI  UKREPI PRI  MALICI IN KOSILU

Med odmori učenci razredne in predmetne stopnje ostajajo v matični učilnici, okna se odprejo na stežaj. Učenci učilnic med odmori ne zapuščajo, razen za odhod na stranišče – posamezno in izmenjaje (v dogovoru z učiteljem v razredu).  Tudi na hodnikih pred  toaletnimi prostori  so učenci dolžni upoštevati medsebojno razdaljo. Okna v toaletnih prostorih morajo biti odprta, da se prostori ustrezno zračijo.

Enako velja za odmor, ko poteka šolska malica. Malica je pripravljena v košarah in je primerno zaščitena. Učenci malicajo v učilnicah. Učitelj ostane dežuren in poskrbi za red in čistočo.  Malica bo potekala po obstoječem urniku:

1. razred ima malico ob 8.30, učenci od 2. do 9. razreda  ob 9.15. Otroci naj imajo s sabo svojo stekleničko za vodo.

Tudi vsa ostala dežurstva so določena in prerazporejena na vse učitelje. Tedensko naj bi vsak učitelj dežural 75 minut.

Pred pričetkom malice učenci svojo mizo obrišejo s papirnato brisačo in razkužilom.  Pred zaužitjem si učenci temeljito umijejo roke z vodo in milom. Po zaužitju ostanke odvržejo v zato namenjene koše – ločevanje odpadkov. Nato obrišejo svojo mizo s papirnato brisačo in razkužilom.  Pri čiščenju mize z razkužilom pomaga učitelj.  

V vsaki učilnici bo zagotovljeno dovolj zaščitnih sredstev (umivalniki s tekočo vodo, podajalniki papirnatih brisač, koši za smeti, razkužilo z najmanj 70 % etanola za roke, razkužilo za razkuževanje trdih površin).

V času izvajanja pouka po teh pravilih bo šola organizirala  dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. 

Ob prihodu v jedilnico si učenci umijejo roke, enako ob odhodu iz nje. Za vzpostavljanje reda poskrbi   dežurni učitelj, ki nadzoruje in skrbi, da učenci kulturno pojedo kosilo. Ostali učenci počakajo v vrsti pred jedilnico.  Med izmenjavo učencev je potrebno mize temeljito očistiti.

Kosilo bo potekalo v jedilnici, po naslednjem urniku.

1. razred: 12.10 – 12. 30

2. razred: 12.30 – 12. 45

3. razred: 12.45 – 13.00

4. in 5. razred: 13.00 – 13.10

*6. in 7. razred: 13.10 – 13.20

*8. in 9. razred: 13.20 – 13.30

6. in 7. razred, ter 8. in 9. razred bomo ob polletju zamenjali. Torej bodo 8. in 9. razredi hodili na kosilo ob 13.10, 6. in 7. razredi pa 13.20. Učenci, ki končajo 12.10 odidejo na kosilo 12.10.

Dežurni učitelj poskrbi, da po mizah sedijo učenci iz istega oddelka.

Higienski ukrepi:

– Obvezno temeljito umivanje rok pred vstopom v jedilnico

– Upoštevanje talnih označb pred delilnim pultom

POPOLDANSKA MALICA

Popoldanska malica bo potekala po obstoječem urniku, torej ob 14.45. Popoldansko malico prevzamejo učitelji pri kosilu.

Za popoldansko malico veljajo enaki higienski ukrepi kot za malico.

Učitelji popoldansko malico delijo po seznamih. Starše je potrebno obvestiti, naj otroci s

seboj prinašajo čiste posodice za popoldansko malico.

PREDVIDENI UKREPI  V KNJIŽNICI  IN ZA OSTALO PISNO GRADIVO

Šolska knjižnica je odprta. Učenci bodo o načinu in režimu izposojanja obveščeni, na vratih knjižnice pa bodo prav tako izobešena pravila in način izposoje. 

V knjižnici so  med odmori lahko naenkrat le učenci istega razreda. Za gibanje pred knjižnico in v samem prostoru veljajo posebna navodila. Tu je postavljeno tudi razkužilo, ki ga uporabite pred vstopom.  

PREDVIDENI  UKREPI RAZKUŽEVANJA V ŠOLSKIH PROSTORIH

Šola zagotavlja, da bo tekom trajanja pouka potekalo redno čiščenje in razkuževanje površin. Po končanem pouku čistilke izvedejo temeljito čiščenje vseh prostorov v stalni uporabi z razkuževanjem miz, stolov, kljuk, ograj, držal in drugih površin, ki se jih učenci in zaposleni dotikajo. Površine, ki se jih dotikamo pogosteje, čistilke razkužujejo večkrat dnevno. V prostorih, ki niso v stalni uporabi, se razkuževanje tovrstnih površin opravi enkrat dnevno, ob koncu pouka. 

Čistilke redno praznijo koše za smeti. 

Čistilke imajo zagotovljeno zadostno količino ustreznih razkužil in osebne varovalne opreme.

V  PRIMERU POJAVA OBOLENJA S SIMPTOMI COVID-19

V kolikor zboli učenec, ga učitelj napoti k pomočnici ravnatelja, učitelj oziroma razrednik o tem obvesti starše. Starši prevzamejo otroka v knjižnici. Starši se posvetujejo z osebnim zdravnikom otroka, ki da potem nadaljnja navodila. 

Starši so dolžni obvestiti ravnatelja šole in razrednika v čim krajšem času (telefonsko, po elektronski pošti), v kolikor se izkaže, da je učenec okužen s Covid-19. Ravnatelj nato v najkrajšem možnem času o tem obvesti NIJZ. NIJZ odredi ali je potrebna karantena za celoten oddelek in pošlje nadaljnja navodila. 

V kolikor zboli učitelj, se umakne z delovnega mesta in pokliče svojega izbranega zdravnika. V primeru, da je okužen s Covid-19, o tem v čim krajšem času obvesti ravnatelja šole (telefonsko, po elektronski pošti). Ravnatelj je dolžan v najkrajšem možnem času obvestiti NIJZ.

V primeru pojava okužbe šola v dogovoru s CZ Medvode, zagotovi temeljito zračenje, čiščenje in razkuževanje šolskih prostorov.

Pred pričetkom vzgojno-izobraževalnega procesa je za učence zadnjega triletja priporočljivo samotestiranje. Z okrožnico Ministrstva za zdravje (št. 187-399/2020/257) veljajo nova pravila glede samotestiranja. Zapisana imamo v protokolu samotestiranja učencev in so priloga tem priporočilom.

Za zaposlene, ki Covid-19 niso preboleli oziroma niso cepljeni je predvideno hitro testiranje na vsakih 7 dni. O nadaljnjem poteku testiranja (morda celo samotestiranja učiteljev) bo MIZŠ sproti obveščalo ravnatelje. 

SPREJEM, UPORABA, VELJAVNOST

Pravila in organizacijski ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 ob začetku šolskega leta 2021/22, ki veljajo za učence in zaposlene na OŠ Smlednik sta pripravila pomočnica ravnatelja Marija Borčnik in ravnatelj Marko Valenčič.

Predvidene organizacijske ukrepe je sprejel ter potrdil ravnatelj in začnejo veljati v ponedeljek, 6. 9. 2021.

Predvideni organizacijski ukrepi veljajo in se uporabljajo do preklica.  

Posamezne spremembe veljajo z dnem, ko so objavljene na spletni strani šole, bodisi v sklopu popravljenih ukrepov  bodisi posamezno.

Smlednik, 6. 9. 2021                                                              Ravnatelj: Marko Valenčič                           

Skip to content