Nacionalno preverjanje znanja

  • Nacionalno preverjanje znanja je obvezno za  učence 6. in 9. razreda.
  • Nacionalno preverjanje znanja učenci opravljajo samo v rednem roku (maja). O upravičenosti razlogov za prijavo v naknadnem roku odloča ravnatelj šole na podlagi ustreznih mnenj in dokazil. Učenci opravljajo nacionalno preverjanje znanja na šoli, ki jo obiskujejo. Preverjanje se opravlja pisno in pri posameznem predmetu traja 60 minut. Preverjanje se za učence 6.r. NPZ opravlja iz predmetov SLJ, MAT in TJA, za učence 9.r. pa iz predmetov SLJ in MAT in enega izmed štirih, vsako leto posebej določenih predmetov (letos je to kemija).
  • Šola bo učencem in njihovim staršem omogočila vpogled v ovrednotene pisne naloge nacionalnega preverjanja znanja v skladu s Podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju ministra za izobraževanje, znanost in šport ter Koledarjem nacionalnega preverjanja znanja Državnega izpitnega centra. Dosežek učencev 6. razreda, izražen v točkah in v odstotnih točkah, se vpiše v  Obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja ob koncu drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja, dosežek učencev 9. razreda, izražen v točkah in v odstotnih točkah, se vpiše v  Obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja ob koncu tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, ki ga učenci prejmejo ob zaključku šolanja. V skladu s sklepom ministra za šolstvo in šport z dne 1. 7. 2008 o merilih za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v srednje šole se bodo, na podlagi predhodnega soglasja kandidata in staršev, dosežki nacionalnega preverjanja znanja lahko upoštevali tudi kot eno izmed meril, če ima več kandidatov na spodnji meji v izbirnem postopku enak seštevek zaključnih ocen iz obveznih predmetov 7., 8. in 9. razreda.
Skip to content