Upravni in strokovni organi šole

Ravnatelj

Ravnatelj organizira, vodi in predstavlja šolo ter opravlja tudi naslednje naloge:

 • načrtuje in vodi delo šole
 • pripravlja program razvoja šole
 • pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo
 • je odgovoren za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev
 • vodi delo učiteljskega zbora
 • oblikuje predlog nadstandardnih programov
 • spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev
 • organizira mentorstvo za pripravnike
 • prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje
 • predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive
 • odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede
 • spremlja delo svetovalne službe
 • skrbi za sodelovanje šole s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja)
 • obvešča starše o delu šole in o spremembah pravic in obveznosti učencev
 • spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev
 • odloča o vzgojnih ukrepih
 • določa sistematizacijo delovnih mest
 • odloča o sklepanju delovnih razmerij
 • skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo
 • opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi

Svet šole

Sestavljen je iz enajstih članov; treh predstavnikov ustanovitelja, petih predstavnikov šole in treh predstavnikov staršev.

Svet šole:

 • predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti
 • daje ustanovitelju mnenje in predloge o posameznih vprašanjih
 • po potrebi natančneje določi postopek volitev delavcev v svet šole
 • sprejema pravila in druge splošne akte šole, ki jih določajo pravila šole in drugi splošni akti šole
 • sprejema letni delovni načrt šole in poročilo o njegovi izvršitvi
 • obravnava letno in polletno poročilo o vzgojni in izobraževalni problematiki
 • odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca
 • razpisuje volitve predstavnikov v svet šole
 • določa finančni načrt in sprejema zaključni račun šole
 • imenuje in razrešuje ravnatelja
 • opravlja druge naloge, določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi in pravili ter drugimi akti šole

Svet staršev

Sestavljajo ga starši, ki so izvoljeni na prvih roditeljskih sestankih posameznih oddelkov naše šole.

Svet staršev:

 • predlaga nadstandardne programe
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah
 • daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom
 • voli predstavnike v svet šole
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi

Učiteljski zbor

Sestavljajo ga vsi strokovni delavci šole.

Učiteljski zbor šole:

 • razpravlja o problematiki na svojih pedagoških konferencah; sklicuje jih ravnatelj, ki vodi učiteljski zbor
 • obravnava in odloča o strokovnih vprašanjh, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom
 • daje mnenje o letnem delovnem načrtu
 • predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti
 • odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi
 • daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja
 • odloča o vzgojnih ukrepih
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo

Oddelčni učiteljski zbor

Sestavljajo ga učitelji, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku, po potrebi pa pri delu oddelčnega učiteljskega zbora sodelujejo tudi svetovalni in drugi strokovni delavci.

Oddelčni učiteljski zbor:

 • obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku
 • oblikuje program za delo z nadarjenimi učenci in s tistimi, ki težje napredujejo
 • odloča o vzojnih ukrepih
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo

Razrednik

 • vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora
 • analizira vzgojne in učne rezultate oddelka
 • skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev
 • sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo
 • odloča o vzgojnih ukrepih
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo

Strokovni aktiv

Strokovni aktiv v šoli sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma sorodnih predmetnih področij.

Strokovni aktiv šole:

 • obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja
 • usklajuje merila za ocenjevanje
 • daje predloge učiteljskemu zboru za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega oziroma študijskega dela
 • obravnava pripombe staršev in učencev
 • opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom
Skip to content