Kriterij za dodelitev sredstev za šolo v naravi

KRITERIJI ZA DODELITEV SREDSTEV ZA

SUBVENCIONIRANO ŠOLO V NARAVI OSNOVNE ŠOLE SIMONA JENKA SMLEDNIK

  

 

 

Splošne določbe

I.

Kriteriji določajo postopke za ugotavljanje upravičenosti in podrobnejše kriterije za

dodelitev sredstev za subvencionirano šolo v naravi, ki jo zaradi socialnega položaja ne zmorejo plačati v celoti starši / skrbniki učencev.

 

II.

Sredstva za subvencionirano šolo v naravi zagotavlja

  1. Ministrstvo za šolstvo in šport iz državnega proračuna v skladu z določili. Pravilnika o financiranju šole v naravi letno eni generaciji učencev

          Sredstva se namenjajo subvenciji  letne šole v naravi (izvaja se v 4. ali 5.r.).

  1. Šola – na podlagi sprejetega LDN šola lahko organizira dobrodelne aktivnosti (novoletni sejem, novoletni koncert..) katerih izkupiček se nameni subvencioniranju šol v naravi, ki jih organizira šola v določenem šolskem letu.

Šola v naravi pomeni organizirano obliko vzgojno-izobraževalnega dela, ki sodi v razširjen program osnovne šole in poteka strnjeno več dni v času pouka izven prostora šole. Sredstva so praviloma namenjena za subvencioniranje učencem glede na kriterije in višino sredstev, ki so dodeljena šoli.

Višino prispevka na posameznega učenca za vsako posamezno izvedbo šole v naravi določi šolska komisija, v kateri je svetovalni delavec in dva strokovna delavca za vsako šolsko leto glede na vsebino in obseg sredstev za ta namen.

 

Kriteriji upravičenosti do subvencije

III.

Šolska komisija  ( v sestavi svetovalni delavec in dva strokovna delavca ) pri dodelitvi sredstev za subvencionirano šolo v naravi učencu upošteva kriterije iz Pravilnika o subvencioniranju šole v naravi:

– prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu,

– višina dohodkov na družinskega člana,

– višina otroških dodatkov,

– brezposelnost staršev,

– dolgotrajna bolezen v družini,

– dolgotrajnejši socialni problemi in

– druge specifike v družini.

 

IV.

Pri odločanju o dodelitvi sredstev o subvencioniranju učencev se na podlagi kriterijev iz III. točke upoštevajo naslednji podrobnejši kriteriji, po katerih so učenci upravičeni do   subvencije za udeležbo v šoli v naravi:

Višina subvencije do 50%:

Učencu pripada 50% ali sorazmerna subvencija za šolo v naravi, če znaša dohodek na družinskega člana do 30 % povprečne plače v Republiki Sloveniji. Pri ugotavljanju upravičenosti do subvencije se upošteva dohodek na družinskega člana, ugotovljen v odločbi za dodelitev pravice do otroškega dodatka, veljavni na dan oddaje vloge.

Višina subvencije 100%:

Do 100% ali sorazmerne subvencije za ŠVN so upravičeni učenci, če je v odločbi za dodelitev pravice do otroškega dodatka ugotovljen dohodek na družinskega člana do vključno 5,0 % povprečne plače V Republiki Sloveniji.

Izjemni primeri:

Starši lahko uveljavljajo sorazmerno, 50% ali 100% subvencijo za ŠVN tudi iz naslednjih razlogov:

Dolgotrajne bolezni

Dolgotrajna bolezen v družini se ugotavlja na podlagi zdravniškega potrdila, ki ga

izda osebni ali imenovani zdravnik ali zdravniška komisija.

Dolgotrajna bolezen v družini se kot podlaga za odločitev o dodelitvi in višini

subvencije upošteva samo v primeru, ko je zaradi bolezni izkazan bistveno slabši

socialni položaj družine (visoki stroški, povezani z zdravljenjem, rehabilitacijo, tujo

pomočjo ipd.).

 

  1. Smrti v družini

Ugotavlja se na podlagi potrdila.

  1. Nenadne izgube zaposlitve

Brezposelnost staršev se ugotavlja na podlagi potrdila, ki ga izda Zavod Republike

Slovenije za zaposlovanje. V primeru, da kateri od brezposelnih staršev prejema

denarno nadomestilo za čas brezposelnosti, se le-to všteva v dohodek družine.

Brezposelnost staršev se v primeru, ko starši niso prijavljeni na Zavodu Republike

Slovenije za zaposlovanje, dokazuje z lastno izjavo.

  1. Naravne ali druge nesreče

Ugotavlja se na podlagi uradnih zapisnikov ali pisne izjave.

  1. Druge specifike

Kot druge specifike v družini se štejejo tudi trenutna materialna stiska, otroci brez

državljanstva, družina z večjim številom nepreskrbljenih, prometna nesreča, ipd.

Upravičenci morajo izkazati slabši socialni položaj družine po vsaj enem kriteriju.

 

V.

V izjemnih primerih lahko ravnatelj na pisno obrazložen predlog šolske komisije  posameznemu učencu določi subvencijo do:

- polne cene za ŠVN,

- polovične cene za ŠVN,

v kolikor jo zaradi slabega socialnega položaja družine starši oziroma zakoniti zastopnik učenca ne bi mogli plačati.

 

Uveljavljanje pravice do subvencije

VI.

Starši pravico do subvencionirane šole v naravi uveljavljajo na podlagi pisne vloge, ki jo oddajo  šolski svetovalni službi.

Vlogi za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi se zaradi hitrejšega

postopka lahko priložijo naslednji dokumenti:

- potrdilo delodajalca o višini bruto plače za pretekle tri mesece pred oddajo vloge,

- potrdilo o višini preživnine, ki ga izda pristojni center za socialno delo, v kolikor je

kateri od družinskih članov do preživnine upravičen,

- odločbo o denarni socialni pomoči po predpisih o socialnem varstvu, izdano s strani

pristojnega centra za socialno delo, v kolikor družina prejema denarno socialno

pomoč,

- odločbo o višini otroškega dodatka, izdano s strani pristojnega centra za socialno

delo, v kolikor družina prejema otroški dodatek,

- potrdilo o brezposelnosti in potrdilo o višini denarnega nadomestila za čas

brezposelnosti, izdano s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, v

kolikor je kateri od staršev brezposelna oseba ali izjava starša, ki ni zaposlen, da je

brez lastnih dohodkov, ki bi vplivali na dohodke in socialno stanje družine,

- potrdilo o zdravstvenem stanju, izdano s strani osebnega zdravnika ali zdravniške

komisije, v kolikor gre za dolgotrajnejšo bolezen v družini,

- pisno mnenje o socialnem stanju v družini, izdano s strani pristojnega centra za

socialno delo, v kolikor gre za dolgotrajnejši socialni problem in drugo specifiko v

družini.

 

Postopek dodelitve ali zavrnitve upravičenosti do subvencije

VII.

O vlogi odloča ravnatelj šole ali od njega pisno pooblaščena oseba po predhodno

pridobljenem predlogu komisije.

Ravnatelj ali od njega pisno pooblaščena oseba na podlagi sprejetih kriterijev za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi in predloga komisije oceni vloge staršev, ter odloči o upravičenosti učenca do višine subvencionirane šole v naravi.

Višina pomoči učencem bo dodeljena glede na število upravičencev in obseg sredstev.

Svetovalni delavec lahko pozove vložnika, da dopolni ali dodatno obrazloži vlogo.

Obveščanje staršev

VIII.

Šola staršem vroči odločbo ravnatelja z obrazložitvijo o upravičenosti ali neupravičenosti učenca do subvencionirane šole v naravi.

Varstvo pravic

IX.

Starši učenca ali zakoniti skrbniki učenca lahko podajo pisno pritožbo ravnatelju v roku 8 (osem) dni po prejemu odločbe v zvezi z višino subvencije ali zavrnitvi vloge za subvencijo šole v naravi. Če ravnatelj na pritožbo odgovori negativno, lahko podajo pisno pritožbo pritožbeni komisiji v roku 8 (osem) dni po prejemu odgovora.

O pritožbi v zvezi z uresničevanjem pravic učenca o višini subvencije ali zavrnitvi vloge odloča petčlanska pritožbena komisija, ki jo imenuje predsednik / ca sveta šole izmed imenovanih članov pritožbene komisije.

Pritožbena komisija odloča z večino glasov vseh članov. Pri odločanju morajo biti prisotni vsi člani komisije. O pritožbi odloči komisija v roku 20 (dvajset) dni od dneva prejema pritožbe.

 

Uporaba in veljavnost kriterijev

X.

Kriteriji o subvencioniranju šole v naravi učencev se uporabljajo skupaj s Pravilnikom o subvencioniranju šole v naravi.

Ti kriteriji in postopek pričnejo veljati z dnem sprejema na svetu šole in se uporabljajo od začetka šolskega leta 2011/12 dalje.

 

 

Učiteljski zbor je obravnaval in sprejel Kriterije za dodelitev sredstev za subvencioniranje ŠVN

na sestanku, .......................................................................

 

 

Svet staršev je obravnaval Kriterije za dodelitev sredstev za subvencioniranje ŠVN

na svoji seji, .......................................................................

 

 

Svet šole je obravnaval in sprejel Kriterije za dodelitev sredstev za subvencioniranje ŠVN

 

na svoji seji, .......................................................................

 

 

Predsednik/ca sveta šole                                                  Ravnatelj                                                                            

Alenka Kuhar :                                                         Marko Valenčič:

 

…………………………………………                                                            ……………………………………..