Odsotnost učenca z dneva dejavnosti

 

Odsotnost učenca z obveznega programa – dnevi dejavnosti

 

Spodaj podpisani (ime, priimek tiskano) ________________________________ opravičujem učenca (ime, priimek, tiskano)

 

_____________________________ _______ razreda od dneva dejavnosti, načrtovanega dne (datum)___________.

 

Učenec bo zamujeno snov nadoknadil z drugimi oblikami dela (delo doma, delo po pouku, dopolnilni pouk).

 

Datum,_____________                            Podpis starša ali zakonitega zastopnika

                                                                      _______________________________

 

 

Zaradi organizacije dneva dejavnosti je potrebno opravičilo izročiti razredniku 2 dni pred dnevom dejavnosti, sicer bo šola zaračunala vse stroške povezane s tem dnem.