Dnevi dejavnosti

 

 

Dnevi dejavnosti so tisti del obveznega programa osnovne šole, ki medpredmetno povezujejo predmetna področja, vključena v predmetnik devetletne osnovne šole. Dneve dejavnosti opredeljuje letni delovni načrt šole , ki določa njihovo vsebino in organizacijsko izvedbo.

Cilji

Cilji dni dejavnosti so, da omogočimo učencem utrjevanje in povezovanje znanj, ki so pridobljenia pri posameznih predmetih in predmetnih področjih, uporabo teh znanj in njihovo nadgrajevanje s praktičnim učenjem v kontekstu medsebojnega sodelovanja in odzivanja na aktualne dogodke v ožjem in širšem družbenem okolju.

Dnevi dejavnosti spodbujajo vedoželjnost, ustvarjalnost in samoiniciativnost učencev, jih usposabljajo za samostojno opazovanje in pridobivanje izkušenj. Usvajajo znanja za razvijanje spretnosti ter za samostojno reševanje problemov. Ob teh dejavnostih učenci znanja različnih področij med seboj povezujejo v celoto. Dnevi dejavnosti so namenjeni vsem učencem, so vsebinsko pestri in smiselno razporejeni skozi celotno šolsko leto. Vsebinsko se nadgrajujejo iz leta v leto.

Kulturni dnevi

Kulturni dnevi vključujejo vsa jezikovno-umetnostna področja, posebej še področje kulture in medčloveških ter družbenih odnosov, slovenski jezik in književnost kot kulturo izražanja, utrjevanje zgodovinskega spomina in narodne identitete, likovno, glasbeno, gledališko in filmsko kulturo ter kulturo obnašanja, oblačenja in okolja.

Naravoslovni dnevi

Naravoslovni dnevi aktivno in sistematično dopolnjujejo in poglabljajo teoretična znanja, ki so jih učenci pridobili med rednim poukom ter ga povezujejo v nove kombinacije. Dejavnosti jih spodbujajo k samostojnemu in kritičnemu mišljenju, omogočajo uporabo znanja ter spoznavanje novih metod in tehnik raziskovalnega dela (terensko, laboratorijsko delo itd.). Učenke in učenci aktivno opazujejo, spoznavajo in doživljajo pokrajino kot celoto in posamezne sestavine okolja, spoznavajo in razumejo sobivanje človeka in narave.

Učenci intenzivno doživljajo naravo, odkrivajo njene lepote in vrednote, oblikujejo pozitivni odnos do narave, življenja, učenja in dela ter se zavedajo pomena varovanja zdravja in okolja.

Športni dnevi

Športni dnevi  so namenjeni da učenci zadovoljujejo potrebe po gibanju, gibalnem izražanju in ustvarjalnosti, se sprostijo in razvedrijo. Razvijajo tovarištvo, medsebojno sodelovanje, spoštujejo lastne in tuje dosežke, utrjujejo si samozavest in pridobivajo trajne športne navade ter se usposabljajo za samostojne športne aktivnosti. Ob povezavi z načeli in cilji zdravstvene vzgoje in z naravoslovnimi dnevi se zavedajo pomena varovanja okolja in zdravja, oblikujejo si spoštovanje do narave.

Tehniški dnevi

Tehniški dnevi se povezujejo s cilji tehnike in tehnologije ter gospodinjstva – predlagane vsebine poglabljajo in dopolnjujejo, tako da učenci aktivno rešujejo probleme.

Cilji tehniških dni so omogočiti učencem utrjevanje in povezovanje znanj, pridobljenih pri posameznih predmetih in predmetnih področjih, uporabljanje teh znanj in njihovo nadgrajevanje s praktičnim učenjem v kontekstu medsebojnega sodelovanja in odzivanja na aktualne dogodke v ožjem in širšem družbenem okolju. Učenke in učenci opazijo tehnični problem v svojem okolju, ga raziščejo, zanj oblikujejo rešitev in jo preverijo. Razvijajo pozitivni odnos do tehničnih dosežkov, raziskujejo njihov izvor in zgradbo, skupaj s sošolkami in sošolci zbirajo podatke o tehničnih zbirkah, primerjajo svoje ugotovitve s podatki iz strokovne literature. Ob oblikovanju razstav izmenjujejo izkušnje in ideje, skušajo izboljšati obstoječe tehnične rešitve ter uporabljajo nove informacijske tehnologije.