Kriteriji pri ocenjevanju

Učitelji na začetku šolskega leta seznanimo učence z načini preverjanja in ocenjevanja znanja (pisno, ustno, seminarske naloge, projektno in raziskovalno delo, aktivno spremljanje pouka, opravljanje domačih nalog, domače branje,...)

Pred pisnim preizkusom znanja izvedemo pisno ali ustno preverjanje znanja, ki se ne ocenjuje, temveč služi povratni informaciji učencu in učitelju o doseženem nivoju znanja, kar omogoča učencu, da do pisnega preizkusa znanja morebitne pomanjkljivosti pravočasno odpravi.


Učencem predstavimo splošne kriterije za ustno ocenjevanja znanja in napovemo predvideno število ustnih ocen za šolsko leto (število ustnih ocen ne sme biti manjše od števila pisnih ocen, navzgor pa številčno ni omejeno).

 

Pri posameznih učnih sklopih sproti predstavimo podrobne kriterije za ocenjevanje znanja, navedemo konkretne primere
Preverjanje in ocenjevanje znanja je napovedano vsaj en teden pred izvedbo.

 

Vsi  kriteriji so bili predstavljeni in sprejeti na aktivu  predmetne stopnje 27.8.2013.